-25%
1.500.000 1.989.000 
-31%
1.127.000 1.642.000 
-27%
5.400.000 7.353.000 

Xem thêm